Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin sisältyvien henkilötietojen käsittely

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 12–14 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Päivitetty 29.5.2024.

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:                    Porvarillisen Työn Arkiston säätiö sr.

Osoite:                                       Kalkkipellontie 6B, 02650 ESPOO

Puhelin:                                    0400 545 049

Sähköposti:                              riku.keski-rauska@kokoomus.fi

Rekisterinpitäjän edustaja:        Arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska

 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Yhteyshenkilö:                        Riku Keski-Rauska

Puhelin:                                      0400 545 049

Sähköposti:                               riku.keski-rauska@kokoomus.fi

 

Käsittelemmekö sinun henkilötietojasi?

Porvarillisen Työn Arkistossa (PTA) käsitellään Kansallinen Kokoomus rp:n ja sen piiri- ja paikallisyhdistysten sekä muiden läheisjärjestöjen (mm. Kokoomuksen Nuorten Liitto, Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomuksen Naisten Liitto, Kansallinen senioriliitto, Lastenliitto ja Kansallinen sivistysliitto) nykyisten ja entisten jäsenten, toimi-, luottamushenkilöiden sekä muiden niiden toimintaan liittyvien henkilöiden henkilötietoja. Lisäksi käsittelemme henkilöarkistoihin ja niiden kuvailutietoihin sisältyviä arkistonmuodostajan ja muiden henkilöiden henkilötietoja.

Tiedot on saatu arkistonluovuttajilta, jotka ovat keränneet tiedot oman toimintansa yhteydessä ja luovuttaneet arkistonsa Porvarillisen Työn Arkistoon.

Jos olet tai olet ollut jäsenenä tai toiminut luottamushenkilönä Kansallisen Kokoomuksen paikallisyhdistyksessä, joka on luovuttanut arkistonsa Porvarillisen Työn Arkistoon, henkilötietojasi saattaa sisältyä Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettäviin kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin. Tiedon siitä, mitkä järjestöt ovat luovuttaneet arkistonsa Porvarillisen Työn Arkistoon, löydät sähköisestä arkistopalvelustamme, josta voit hakea tietoja esim. yhdistyksen nimellä.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettävät arkistoaineistot voivat sisältää esim. seuraavia tietoja Kansallisen Kokoomus rp:n jäsenistä, toimi- ja luottamushenkilöistä ja henkilökunnasta:

  • jäsenluettelon ylläpitämiseen ja jäsenmaksuihin liittyvät tiedot
  • tiedot osallistumisesta puoluetoimintaan, kuten kokouksiin, koulutustilaisuuksiin, vaaleihin, tapahtumiin jne.
  • tieto luottamustehtävästä, esim. luottamusmiehenä toimimisesta tai hallituksen jäsenyydestä
  • Kansallisen Kokoomuksen tai sen jäsenjärjestöjen henkilökunnan palvelussuhteeseen liittyvät tiedot

Tarkempia tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista löydät eri arkistojen kuvailutiedoista sähköisestä arkistojärjestelmästämme.

 

Miksi käsittelemme tietojasi?

Porvarillisen Työn Arkisto säilyttää, kokoaa, luetteloi ja asettaa ohjesäännön ja muiden arkistoa käyttöä koskevien määräysten mukaisesti opinto- ja tutkimuskäyttöä harjoittavien käytettäväksi konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja (mm. Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittot). 
 

Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettäviin kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sekä niiden kuvailutietoihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus (tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 4 kohta). Osa arkistoaineistoista sisältää myös niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten tietoja poliittisen puolueen jäsenyydestä. Niitä käsittelemme yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan perusteella.

Tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittely voi perustua myös antamaasi suostumukseen. Tällöin sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä meille. Tämän jälkeen emme enää käsittele näitä tietoja, ellei niiden käsittelyyn ole muuta oikeusperustetta.

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Säilytämme tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja Kansallisen Kokoomuksen ja sen jäsen läheisjärjestöjen historian ja perinteen tallentamiseksi ja sen saattamiseksi yleisön saataville sekä Kokoomusta koskevan tieteellisen ja historiallisen tutkimuksen edistämiseksi. Siksi tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin sekä niiden kuvailutietoihin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan tutkijoille käytettäväksi tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muissa tilanteissa, joissa vastaanottajalla on tietosuojalainsäädännön mukainen käsittelyperuste. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi arkistonmuodostajajärjestöjen ja niiden seuraajajärjestöjen toimintaa varten.

Aineistoihin tai niiden kuvailutietoihin liittyviä henkilötietoja voidaan saattaa yleisesti käytettäväksi tietoverkon välityksellä tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

Yksittäistä jäsentä koskevat poliittisen puolueen jäsenyyteen, henkilön yksityiselämään, henkilökohtaisiin olosuhteisiin tai taloudelliseen asemaan liittyvät tiedot ovat yleensä salassa pidettäviä. Tällaisten tietojen käyttö tutkimustarkoituksissa edellyttää pääsääntöisesti arkistonjohtajan myöntämää käyttölupaa.

Tietojen luovuttamista tutkimus- ja muuhun käyttöön on voitu rajoittaa myös arkistonluovuttajan asettamalla käyttörajoituksella.

 

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Porvarillisen Työn Arkistoon luovutetut arkistoaineistot ja niihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

 

Sinun oikeutesi

Jos henkilötietojasi sisältyy Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettäviin tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin, sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojesi oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä tai siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Meillä on kuitenkin oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi, jos näiden oikeuksiesi käyttäminen todennäköisesti estäisi tietojen käsittelyn yleisen edun mukaisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaisi sitä suuresti.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin tai niiden kuvailutietoihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä tai haluat pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, tietojesi oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, voit ottaa yhteyttä Porvarillisen Työn Arkiston arkistonjohtajaan, joka toimii myös tietosuojayhteyshenkilönä.

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu.