Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Porvarillisen Työn Arkisto (”PTA”)
Osoite: Kalkkipellontie 6 B, 02650 Espoo
Puhelin: 0400 545 049
Sähköposti: riku.keski-rauska@kokoomus.fi
Yhteyshenkilö: Riku Keski-Rauska


2. Rekisteröidyt


Rekisterissä käsitellään Porvarillisen Työn Arkiston virtuaalitutkijasalin käyttäjien henkilötietoja. (”Rekisteröity”).


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterin käyttötarkoituksena on virtuaalitutkijasaliin rekisteröityjen käyttäjien henkilötietojen ajantasainen hallinta ja järjestelmän ja rekisteröityneen käyttäjän käyttämien aineistojen tilaustietojen hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).


Henkilötietojen käsittely perustuu arkiston tarpeeseen tilastoida ja pitää kirjaa käytetyistä tutkijoiden käyttämistä arkistoaineistoista.


4. Käsiteltävät henkilötiedot


Rekisterissä käsitellään virtuaalitutkijasaliin rekisteröityneen henkilön henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn postiosoite;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn puhelinnumero;
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
 • Arkistoaineiston käyttöön liittyvät tiedot (tutkimuksen otsikko ja/tai tarkempi kuvaus siitä, mihin virtuaalitutkijasalissa tilattavaa arkistoaineistoa käytetään)


5. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.


6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva


Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.


7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot


Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


PTA voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:


 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • PTA on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla PTA yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.


Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.


9. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on PTA:n virtuaalitutkijasalin käyttäjä. Aktiivisen käytön päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan käytön päättymisestä PTA:n oikeutetun edun perusteella (viittaus tilattujen aineistojen käyttöehdot). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai PTA:n sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


10. Profilointi


PTA ei tee Rekisteröidyn automaattista profilointia.


11. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat PTA:n käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on PTA:n oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot PTA:lle, PTA käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.


Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. PTA voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. PTA voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


13.  Yhteydenotot


Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Riku Keski-Rauskalle osoitteeseen riku.keski-rauska@kokoomus.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:


Porvarillisen Työn Arkisto
Riku Keski-Rauska
Kalkkipellontie 6 B
02650 Espoo


14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.5.2018